Kontakt

Servicestelle Bildung/PONTES
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz

Opens window for sending emailservicestelle.bildung[at] wirtschaft-goerlitz.de

Wo PONTESu

Z projektom „PONTES: Wuknyć w Europje a za Europu – mosty twarić w euroregionje Nysa“ započa so w lěće 2002 na zakładźe Zwjazkoweho programa „Wuknjace regiony“ natwar wotpowědneje kubłanskeje syće „Wuknjace regiony“ PONTES na teritoriju dźensnišeho wokrjesa Zhorjelca. Přez podpěru mnohich partnerow z wobłukow kubłanje, hospodarstwo, politika, zarjadnistwo, kultura a dalšich móžeše so hranicy přesahowaca a wukonliwa syć etablěrować. Jeje akterojo angažuja so zhromadnje za spomóžne dalewuwiće a spěchowanje jednotliwych regionow a za to, zo stanje so euroregion Neisse-Nisa-Nysa z krajinu z wjele kubłanskimi poskitkami za wšitke starobne skupiny, kotraž zmóžnja jim wuknjenje na čas žiwjenja.

Dźensa dźěłaja w hranicy překročacej kubłanskej syći PONTES zarjadnišća a akterojo ze wšěch kubłanskich wobłukow, ale tež z wobłukow hospodarstwa, politiki, zarjadnistwa, kultury, towarstwow a zwjazkow wšěch třoch krajow euroregiony Nysa hromadźe. Na zakładźe wosebitosćow a potrjebow w hraničnej kónčinje nastorča a přewjeduja so zhromadnje inowatiwne hranicy překročace projekty. Tohorunja wuwiwaja so mnohostronske třinarodne kubłanske poskitki, produkty a posłužby, kiž spěchuja wuknjenje na čas žiwjenja.

Z wutworjenjom dźěłoweho Opens internal link in current windowzjednoćenstwa za kubłanje pola PONTES w meji 2014 je so nowa etapa we wuwiću zhromadneho dźěła w syći PONTES zahajiła.

Kóždy, kiž chce so zhromadnje z dalšimi akterami za wuwiće euroregiona Neisse-Nisa-Nysa na moderne, hranicy překročace kubłanske stejnišćo angažować, je do zhromadneho dźěła přeprošeny. Docpěć chcemy, zo so region wuspěšnje wuwiwa a zo maja tule sydlacy wobydlerjo nowe perspektiwy do přichoda.

| © Copyright  2018 by Servicestelle Bildung - PONTES - Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz |